بچه بودم

دو روز بعد

آره فقط دو روز بعد

۱۶سالم بود

ولی دیگه بچه نبودم