به گزارش اکوایران؛ سازمان توسعه تجارت ایران در موضوع تغییر نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرک برای تخصیص‌های در صف، چهار گام در نظر گرفته است.

در این نامه آمده است: با توجه به موافقت ریاست سازمان توسعه تجارت در نحوه کنترل تخصیص ارز در ارسال اطلاعات ثبت سفارش به گمرک در گام اول اولویت‌های ۱ یا ۲۱ ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال خواهد شد.

در خصوص اولویت‌های ۲۲ و ۲۳ نیز صرفا در صورتی اطلاعات ثبت سفارش ارسال شود که یا پرونده دارای حداقل یک ردیف تخصیص ارز تایید شده توسط بانک مرکزی باشد و یا درخواست تخصیص ارز آن حداقل ۱۵ روز در صف تخصیص ارز بانک مرکزی مانده باشد.

در گام سوم نیز در خصوص اولویت‌های ۲۴ و ۲۵ صرفا در صورتی اطلاعات ثبت سفارش ارسال شود که یا پرونده دارای حداقل یک ردیف تخصیص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد و یا درخواست تخصیص ارز آن حداقل ۳۰ روز در صف تخصیص ارز بانک مرکزی مانده باشد.

اما چهارمین گام به سایر اولویت‌ها صرفا در صورتی که ثبت سفارش دارای حداقل یک ردیف تخصیص ارز تایید شده توسط بانک مرکزی باشد، اطلاعات ثبت سفارش به گمرک ارسال شود.

براساس این نامه قواعد مربوط به نامه‌های شماره ۲۱۷۵۳۸۴ و ۲۵۵۱۲۶۸ همچنان به قوت خود باقی است. به همین منظور مراتب اجرای این موضوع یک ماه پیش از عملیاتی شدن آن در سامانه جامع تجارت به اطلاع بازرگانان برسد.

 

جامع تجارت