رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایرانسبک زندگیبعد از فوت زن وسايل منزل بين چه کساني تقسيم مي‌شود؟

بعد از فوت زن وسايل منزل بين چه کساني تقسيم مي‌شود؟

بعد از فوت زن وسايل منزل بين چه کساني تقسيم مي‌شود؟
بر اساس قوانين کشوري بعد از فوت زن، وسايل منزل بين وراث تقسيم مي‌شود.

طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، وسايل منزل مانند جهيزيه و... جزء اموال مربوط به زن بوده و پس از فوت او، بر اساس شرايط موجود بين وراث تقسيم خواهد شد.
در فيلم زير، برخي از شرايطي که در تقسيم اين اموال اثرگذار است، مشاهده مي‌کنيد.