رویداد ایرانفهرست جستجو
رویداد ایراناستان هابازدید مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100امام بنیاد مسکن از پروژه های بافت فرسوده زاهدان

بازدید مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100امام بنیاد مسکن از پروژه های بافت فرسوده زاهدان

بازدید مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100امام بنیاد مسکن از پروژه های بافت فرسوده  زاهدان

 بازدید مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه های ساماندهی بافت فرسوده حاشیه زاهدان .
مهندس خاکی پور مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه های ساماندهی بافت فرسوده حاشیه زاهدان بازدید و با ویژگیهای طرح از جمله مناطق و گروه های هدف برخوردار از تسهیلات و نیز امتیازات طرح آشنا شد . 

مهندس مرادزاده مدیر حساب 100 و کمک های مردمی بنیاد مسکن استان و رییس ستاد هماهنگی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان ، مهندس نوابزاده مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و مهندس کرد مدیر پروژه در این بازدید، خاکی پور را همراهی می کردند .