تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 09:37
  • / کد خبر: 51011

لیست داروخانه های منتخب یزد برای توزیع انسولین و داروهای خاص+ شماره تماس

لیست داروخانه های منتخب  یزد برای توزیع انسولین و داروهای خاص+ شماره تماس سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.


  03536266900

یزد

 هموفیلی

شبانه روزي

آموزشی دولتی

داروخانه شهید چمران

  03537259672

یزد

 هموفیلی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر لطفعلیانی

  03538240703

یزد

 هموفیلی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر پورشفیعی

  03536287020

یزد

 ام اس

روزانه

داروخانه هاي هلال احمر

داروخانه هلال احمر

  03536266900

یزد

 ام اس

شبانه روزي

آموزشی دولتی

داروخانه شهید چمران

  03537259672

یزد

 ام اس

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر لطفعلیانی

  03538240703

یزد

 ام اس

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر پورشفیعی

  03536287020

یزد

متابولیک

روزانه

داروخانه هاي هلال احمر

داروخانه هلال احمر

  03536266900

یزد

متابولیک

شبانه روزي

آموزشی دولتی

داروخانه شهید چمران

  03538235529

یزد

متابولیک

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر کفیري

  03536287020

یزد

داروهاي تالاسمی

روزانه

داروخانه هاي هلال احمر

داروخانه هلال احمر

  03536266900

یزد

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

آموزشی دولتی

داروخانه شهید چمران

  03538240703

یزد

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر پورشفیعی

  0353242022

بافق

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر زینلی بافق

  03532528810

مهریز

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر رضایی مهریز

  03532222771

میبد

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه ابن سینا میبد

  09134528846

خاتم

داروهاي تالاسمی

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر برفی خاتم

  03532825799

ابرکوه

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه ابوعلی سینا

 

آدرس

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

 03532248192

اردکان

اردکان

داروهاي تالاسمی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03536266900

یزد

یزد

پیوندي

شبانه روزي

آموزشی دولتی

 03536287020

یزد

یزد

پیوندي

روزانه

داروخانه هاي هلال احمر

 03537259672

یزد

یزد

پیوندي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03538240703

یزد

یزد

پیوندي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03538235529

حمیدیا

یزد

پیوندي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 0353242022

بافق

بافق

پیوندي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03532528810

مهریز

مهریز

پیوندي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03532222771

میبد

میبد

پیوندي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03532228227

اردکان

اردکان

پیوندي

روزانه

داروخانه خصوصی

 3577564139

بهاباد

بهاباد

پیوندي

روزانه

داروخانه خصوصی

 03536266900

یزد

یزد

ناباروري و زنان

شبانه روزي

آموزشی دولتی

 3536280355

یزد

یزد

ناباروري و زنان

روزانه

داروخانه خصوصی

 03536287541

یزد

یزد

ناباروري و زنان

روزانه

داروخانه خصوصی

 3536230030

یزد

یزد

ناباروري و زنان

روزانه

داروخانه خصوصی

 35337264102

یزد

یزد

ناباروري و زنان

روزانه

داروخانه خصوصی

 3536221058

یزد

یزد

ناباروري و زنان

روزانه

داروخانه خصوصی

 03538235529

حمیدیا

یزد

ناباروري و زنان

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03536268854

یزد

یزد

ناباروري و زنان

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03536266900

یزد

یزد

داروهاي شیمی درمانی

شبانه روزي

آموزشی دولتی

 03536287020

یزد

یزد

داروهاي شیمی درمانی

روزانه

داروخانه هاي هلال احمر

 3532358414

میبد

میبد

داروهاي شیمی درمانی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 03532248192

اردکان

اردکان

داروهاي شیمی درمانی

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 3536221058

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

نیمه وقت عصر

داروخانه خصوصی

 3538264100

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 3537261660

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 3537259672

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

 3536244715

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

 36304303

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

نیمه وقت عصر

داروخانه خصوصی

 3538277250

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

آدرس

 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

 3538235529 

حمیدیا

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر کفیري

 3536268004 

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر حکیمی

 3532874751 

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر صالحی

 3536248027 

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه بهمن

 3536266900 

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

آموزشی دولتی

داروخانه شهید چمران

 3538240703 

یزد

یزد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر پورشفیعی

 32838483 

ابرکوه

ابرکوه

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر ستار

 353242022 

بافق

بافق

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر زینلی

 32420014 

بافق

بافق

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر فخري

 3532633474 

تفت

تفت

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر حسینی

 3532241982 

اردکان

اردکان

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر عابدي

 3532528810 

مهریز

مهریز

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر رضایی

 9134528846 

خاتم

هرات

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر برفی

 3532222771 

میبد

میبد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه ابن سینا میبد

 35377564139 

بهاباد

بهاباد

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر بوالحسنی

 3532228227 

اردکان

اردکان

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر حیدریان

 3532234140 

اردکان

اردکان

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

روزانه

داروخانه خصوصی

داروخانه دکتر یحیی زاده

 3532825799 

ابرکوه

ابرکوه

داروهاي متیل فنیدیت 10و18و36 و مدافنیل

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

داروخانه ابوعلی سینا

 
 

اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
محدودیت‌های کرونایی تردد در جاده‌های کرمانشاه را ۴۴ درصد کاهش دادسودجویی دلالان و کرونا نفس نرگس کاران خراسان جنوبی را تنگ کرده استجمع‌آوری ۴۵ لاشه پرنده مبتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تالاب میقانماجرای مرگ دختر بچه ۸ ساله بندرعباسی چیست؟فعالیت شیرینی فروشی‌ها ممنوع است/ تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازیافراد ساکن در یزد با پلاک غیربومی در شهر تردد نداشته باشنداعمال جریمه ۲۰۰ خودرو در شب نخست اجرای طرح ممنوعیت ترددتوقیف خودروها با پلاک مخدوش تا پایان محدودیت ها در کرمانشاهقربانیان کروناویروس در استان سمنان به 712 نفر رسیدند۱۸ کرونایی دیگر در یزد جان باختندضارب کوهنوردان در کوه کرکس نطنز دستگیر شد؛ لزوم برطرف کردن قانونی معضل کوهنوردانقیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۴ آذرماه+ جدولچگونگی کیفیت آب استان؛ آیا آب اصفهان برای نوشیدن مناسب است؟افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است/ بازار مرغ به تعادل می رسدمظنه آپارتمان‌های میان سال در تهرانبستری ۸۲۰ بیمار کرونایی در مازندرانروایت از تشنگی اهالی شهر کاج ‌در کنار رودهای خروشان/گویا مسئولان همتی برای رفع این مشکل ندارندکاهش ۴۰ درصدی مسافران مترو اصفهانسرگردانی مردم شیراز در تهیه روغن خوراکی/ سازمان صمت فارس: منکر مشکل شهروندان در خرید روغن نمی‌شویمراه اندازی اولین کارگاه آسفالت امولسیون قیری آماده درآبفا گرمدرهحضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری استماجرای چادرنشینی زن و مرد معتاد در جلوی بیمارستان ارومیه چه بود؟آمار کرونا کردستان ۳ آذر؛ ۵ فوتی و ۲۶۸ ابتلای جدیدسوء قصد به جان سرپرست آموزش و پرورش قرچک با اسلحه/ فراهانی زنده استتعداد جان‌باختگان کرونایی در گلستان دو رقمی شد/مردم محدودیت‌ها را رعایت کنند