• زمان انتشار: 29 دی 1397, 20:10
  • / کد خبر: 8161

استخدام بانک ملت 97

استخدام بانک ملت 97 بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري، به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده هاي شغلي بانکدار، متصدي امور اداري(حقوقی و IT ) و متصدي حفاظت، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي (جهت رده شغلي بانکدار) ، کارشناسی و کارشناسي ارشد (جهت رده شغلي متصدي امور اداري) و ديپلم (جهت رده شغلي متصدی حفاظت)، بومي و ساکن يکي از شهرهاي مندرج در جداول ذيل با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايد.
آگهي استخدام بانک ملت 

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري، به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده هاي شغلي بانکدار، متصدي امور اداري(حقوقی و IT ) و متصدي حفاظت، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي (جهت رده شغلي بانکدار) ، کارشناسی و کارشناسي ارشد (جهت رده شغلي متصدي امور اداري) و ديپلم (جهت رده شغلي متصدی حفاظت)، بومي و ساکن يکي از شهرهاي مندرج در جداول ذيل با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايد:

جدول شماره 1 (رده شغلی بانکدار)
رديفاستانشهرجنسیت
1آذربايجان شرقيبستان آبادمرد و زن
2صوفیانمرد
3اسکومرد
4تبریزمرد و زن
5مراغهمرد و زن
6مرندمرد و زن
7آذربايجان غربيارومیهمرد و زن
8سردشتمرد
9پیرانشهرمرد
10اشنویهمرد
11بوکانمرد
12قره ضیاالدینمرد
13شاهين دژمرد
14خویمرد و زن
15میاندوآّبمرد و زن
16مهابادمرد
17اردبيلپارس آبادمرد
18مشگین شهرمرد
19بیله سوارمرد
20گرمیمرد
21اصفهاناصفهانمرد
22کاشانمرد
23اردستانمرد
24خور و بیابانکمرد
25نائینمرد
26گلپایگانمرد
27نجف آبادمرد
28دورچهمرد
29خمینی شهرمرد
30شاهین شهرمرد
31هرندمرد
32فلاورجانمرد
33فریدونشهرمرد
34دستجامرد
35سمیرممرد
36شهرضامرد
37البرزفردیسمرد و زن
38نظرآبادمرد
39اشتهاردمرد
40طالقانمرد
41شهرقدسمرد
42شهریارمرد و زن
43هشتگردمرد
44کرجمرد و زن
45ايلاممهرانمرد
46ایلاممرد
47دره شهرمرد
48دهلرانمرد
49ارکواز ملکشاهیمرد
50بوشهربندر ریگمرد
51برازجانمرد
52بندر ديلممرد
53بندر گناوهمرد و زن
54بندر بوشهرمرد و زن
55اهرممرد
56تهرانتهرانمرد و زن
57اسلامشهرمرد و زن
58رباط کریممرد و زن
59چهارمحال و بختياريشهرکردمرد و زن
60بروجنمرد
61خراسان جنوبينهبندانمرد
62فردوسمرد
63بشرویهمرد
64خراسان رضويمشهدمرد و زن
65چنارانمرد
66سرخسمرد
67بجستانمرد
68فیض آبادمرد
69تربت حیدریهمرد
70فریمانمرد
71نقابمرد
72درگزمرد
73گنابادمرد و زن
74کاشمرمرد و زن
75بردسکنمرد
76تربت جاممرد و زن
77خوافمرد
78نیشابورمرد و زن
79سبزوارمرد و زن
80جغتایمرد
81قوچانمرد
82خراسان شمالياسفراینمرد
83شيروانمرد
84بجنوردمرد
85گرمهمرد
86خوزستانشوش دانیالمرد
87ایذهمرد
88رامشیرمرد
89هندیجانمرد
90مسجدسلیمانمرد
91آبادانمرد
92خرمشهرمرد
93بندرماهشهرمرد
94شوشترمرد
95رامهرمزمرد
96باغملکمرد
97گتوندمرد
98دزفولمرد و زن
99زنجاندندیمرد
100زنجانمرد
101آببرمرد
102سمنانشاهرودمرد و زن
103گرمسارمرد
104دامغانمرد
105سمنانمرد و زن
106سيستان و بلوچستانزابلمرد و زن
107چابهارمرد
108ایرانشهرمرد
109زاهدانمرد و زن
110فارسشيرازمرد و زن
111خرامهمرد
112نورآبادمرد
113فیروزآبادمرد
114لارمرد
115خفرمرد
116کازرونمرد و زن
117بيضاءمرد
118دارابمرد
119فسامرد
120ني ريزمرد
121بواناتمرد
122مرودشتمرد
123ارسنجانمرد
124جهرممرد
125ميمندمرد
126قير و کارزينمرد
127قزوينقزوينمرد و زن
128بوئين زهرامرد
129آبيکمرد
130تاکستانمرد
131خاکعلی(آّبيک)مرد
132قمقممرد و زن
133كردستانسنندجمرد و زن
134بانهمرد
135سقزمرد
136دیواندرهمرد
137قروهمرد
138كرمانسيرجانمرد و زن
139بردسيرمرد
140بممرد و زن
141ريگان بممرد
142جيرفتمرد و زن
143کهنوجمرد
144بافتمرد
145زرندمرد
146رفسنجانمرد
147كرمانشاهگیلانغربمرد
148اسلام آباد غربمرد و زن
149سنقروکلیاییمرد و زن
150سرپل ذهابمرد
151صحنهمرد
152کنگاورمرد
153کرمانشاهمرد و زن
154كهگيلويه و بويراحمدیاسوجمرد
155دوگنبدانمرد
156دهدشتمرد
157گيلانلنگرودمرد
158لاهیجانمرد
159آستارامرد
160خلیف آبادمرد
161مازندرانسوادکوهمرد
162قائمشهرمرد و زن
163جویبارمرد
164محمودآبادمرد
165نورمرد
166آملمرد و زن
167ساریمرد و زن
168بهشهرمرد
169بابلمرد
170بابلسرمرد
171رامسرمرد
172نوشهرمرد
173مركزياراکمرد و زن
174ساوهمرد و زن
175آشتیانمرد
176خمینمرد
177شازندمرد
178دلیجانمرد
179زرندیهمرد
180محلاتمرد
181مناظق آزادکیشمرد
182قشممرد
183هرمزگانرودانمرد
184مینابمرد و زن
185جناح بستکمرد
186بندر لنگهمرد
187بندرعباسمرد و زن
188همدانهمدانمرد و زن
189رزنمرد
190بهارمرد
191تویسرکانمرد
192اسدآبادمرد
193ملایرمرد
194نهاوندمرد
195يزدبافقمرد
196ابرکوهمرد
197یزدمرد
جدول شماره 2 (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی))
رديفاستانشهرجنسيت
1آذربايجان شرقيتبريزمرد
2آذربايجان غربياروميهمرد
3اردبيلاردبيلمرد
4اصفهاناصفهانمرد
5بوشهربوشهرمرد
6تهرانتهرانمرد و زن
7خراسان رضويمشهدمرد
8خراسان شماليبجنوردمرد
9خوزستاناهوازمرد
10زنجانزنجانمرد
11سمنانسمنانمرد
12سيستان و بلوچستانزاهدانمرد
13فارسشيرازمرد
14قمقممرد
15كردستانسنندجمرد
16كرمانکرمانمرد
17گلستانگرگانمرد
18گيلانرشتمرد
19لرستانخرم آبادمرد
20مازندرانساریمرد
21هرمزگانبندرعباسمرد
22يزديزدمرد
جدول شماره 3 (رده شغلی متصدی حفاظت)
رديفاستانشهرجنسیت
1آذربايجان شرقیتبریزمرد
2البرزکرجمرد
3ايلامایلاممرد
4بوشهربوشهرمرد
5برازجانمرد
6کنگانمرد
7چهارمحال بختیاریشهرکردمرد
8خراسان رضویتربت حیدریهمرد
9تربت جاممرد
10گنابادمرد
11خراسان شمالیبجنوردمرد
12خوزستانآبادانمرد
13بندر ماهشهرمرد
14شوشترمرد
15اهوازمرد
16زنجانزنجانمرد
17سمنانسمنانمرد
18سیستان و بلوچستانچابهارمرد
19ایرانشهرمرد
20زابلمرد
21فارسآبادهمرد
22لارمرد
23کازرونمرد
24فسامرد
25جهرممرد
26قزوینقزوینمرد
27کرمانکرمانمرد
28شهربابکمرد
29زرندمرد
30بممرد
31رفسنجانمرد
32جیرفتمرد
33سیرجانمرد
34کرمانشاهاسلام آبادمرد
35کرمانشاهمرد
36کهگیلویه و بویر احمدیاسوجمرد
37گیلانرشتمرد
38بندرانزلیمرد
39لاهیجانمرد
40مازندرانچالوسمرد
41مرکزیاراکمرد
42هرمزگانبندرلنگهمرد
43مینابمرد
44همدانهمدانمرد
45کردستانسنندجمرد
46یزدیزدمرد
جدول شماره 4 (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش IT))
استانشهرجنسيت
تهرانتهرانمرد و زن

شرايط عمومي و اختصاصي: 
1-    تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران 
2-    متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران 
3-    دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني(جهت رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور اداري)
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي(97/11/18) باشد.
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي، درصورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
4-    دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني غير پزشکي(جهت رده شغلي متصدي حفاظت) 
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي(97/11/18) باشد.
تبصره 2: دارندگان کارت معافيت پزشکي، مجاز به شرکت در آزمون رده شغلي متصدي حفاظت نمي باشند. 
5-    عدم اشتغال (رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي
6-    تندرستي و توانائي کامل جسمي‏/رواني براي انجام شغل محوله، طبق تائيد پزشک معتمد بانک
7-    قبولي در آزمون آمادگي جسماني بانک جهت رده شغلي متصدي حفاظت 
تبصره : حداقل قد متقاضيان رده شغلي متصدي حفاظت می بايست حداقل 178 سانتيمتر باشد.
8-    عدم محکوميت به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصلاح، که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد. 
9-    عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
10-    مقاطع تحصيلي مجاز به شرکت در آزمون استخدامي : 

رده شغليمقطع تحصيلی
بانکدارليسانس
متصدي امور اداري(بخش حقوقی)ليسانس و فوق ليسانس
متصدي امور اداري(حوزه فناوري اطلاعات)ليسانس و فوق ليسانس
متصدي حفاظتديپلم

تبصره1: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي(97/11/18) باشد.
تبصره2: صرفاً داوطلبان داراي مدرک تحصيلي ديپلم جهت شغل متصدي حفاظت ، کارشناسی جهت رده شغلی بانکدار و کارشناسي‏ وکارشناسي ارشد جهت رده شغلی متصدي امور اداري (مطابق با جدول ذيل)، مجاز به شرکت در آزمون مي باشند.
11-    حداقل معدل مدارک تحصيلي جهت شرکت در آزمون 14 مي باشد.
12 – دارا بودن حداکثر سن 30 سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (متولدين 67/11/18‏ به بعد) جهت رده های شغلي بانکدار و متصدي امور اداري 
13-    دارا بودن حداکثر سن 25 سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (متولدين 72/11/18 به بعد) جهت رده شغلي متصدي حفاظت 
14-    رشته هاي تحصيلي مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامي : 


شغل مورد نظررشته تحصيلي مورد نيازمقطع تحصيلي و گرايشهاکارشناسي ارشد
کارشناسي
بانکدارمديريتبازرگاني، مالي، صنعتی، دولتي، بيمه، امور بانکي، امور بیمه، بازاریابی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
علوم اقتصادي ‏/ اقتصادبازرگاني، نظري، صنعتي، پول و بانکداري، کشاورزی، اقتصاد اسلامی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
آمارآمار و کاربردها‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
رياضيرياضيات و کاربردها‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
بانکداريامور بانکي، بانکداري، بانکداري اسلامي، امور شعب بانک‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
حسابداريحسابداری، صنعتی، مالی، مالیاتی، دولتی، بانکی، بازرگانی، مديريت، حسابرسی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
مهندسي صنايعمهندسی صنايع‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
متصدي امور اداريحقوقحقوق قضاييحقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي ، حقوق بين الملل، حقوق عمومي، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق تجارت الکترونيکي، حقوق تجارت بين الملل
مهندسي کامپيوترسخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعیسخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی، رايانش امن، معماری سيستم های کامپيوتری، شبکه های کامپيوتری، الگوريتم و محاسبات
مهندسي فناوري اطلاعات‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-تجارت الکترونيکی، مديريت سيستم هاي اطلاعاتي، امنيت اطلاعات، سيستم های چند رسانه ای، سامانه های شبکه ای، معماری سازمانی، سيستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکه های ارتباطی وکامپيوتری
مديريت فناوری اطلاعات‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-مديريت منابع اطلاعاتی، سيستم های اطلاعاتی پيشرفته، کسب و کار الکترونيک، مديريت دانش، هوشمندی کسب و کار
علوم کامپيوتری‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-الگوريتم و نظريه محاسبات، محاسبات علمی، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، نظريه سيستم ها
متصدي حفاظتديپلمکليه رشته ها (مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش)

تبصره1: متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد رده شغلي متصدي امور اداري (بخش حقوقي) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق قضايي مجاز به شرکت در آزمون مي باشند.
تبصره2: آزمون استخدامی رده شغلی متصدی امور اداری (IT) در رشته های تحصيلی مهندسي فناوري اطلاعات، مديريت فناوری اطلاعات و علوم کامپيوتری صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می گردد.
تبصره3 : متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد رده شغلی متصدی امور اداری(حوزه فناوري اطلاعات) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسي رشته های مرتبط IT مجاز به شرکت در آزمون مي باشند.
تبصره 4 : درخصوص مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً متقاضيان داراي مدرک تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به شرکت در آزمون مي باشند. 
تبصره 5 : تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي(97/11/18) باشد.
تبصره 6 : متقاضيان دانشجوي مقاطع بالاتر، مي بايست قبل از بکارگيري در بانک، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانک، ارائه نمايند.(دانشجويان مقاطع بالاتر در صورت عدم اتمام واحدهای درسي، مجاز به شرکت در آزمون مقطع پايين تر مي باشند).


15-    سوالات و منابع آزمون : 


رده شغليمنابع آزمون
بانکدارهوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ دانش علوم بانکي و بازارهاي مالي و سرمايه _ رياضيات و آمار _ مباحث بازاريابي
متصدي امور اداري(حقوق)هوش و استعداد _ زبان انگليسي عمومي _ دانش علوم بانکي _ حقوق مدني _ آيين دادرسي مدني _ حقوق تجارت _ آيين دادرسي کيفري
متصدي امور اداري(حوزه فناوري اطلاعات)هوش مصنوعی‏- پايگاه داده‏- مهندسی نرم افزار‏- سيستم عامل‏- امنيت داده‏- معماری کامپيوتر‏- شبکه کامپيوتري ‏- زبان انگليسي عمومي
متصدي حفاظتهوش و استعداد تحصيلي _ زبان انگليسي _ ادبيات فارسي _ معارف اسلامي _ رياضي _ آشنايي با مباحث بانکي


16‏- متقاضي مي بايست ساکن و بومي شهر مورد تقاضا (مطابق شهرهای مندرج در جداول 1، 2، 3 و 4) باشد.
1‏-16 متقاضياني که يکي از شروط ذيل را دارا باشند جهت شهر مورد تقاضا بومي تلقي مي شوند:
الف) متقاضي متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.
ب ) متقاضي ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل 2 سال در آن شهر در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان تحصيل کرده باشد.
ج ) متقاضي ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل يکسال بصورت پيوسته يا 2 سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بيمه بابت کار در محل معين، در شهر مذکور را داشته باشد.
د ) متقاضي در 2 سال اخير (بصورت پيوسته) در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد( با ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه دارای کد رهگيري بنام خود يا پدر يا مادر ) 
تبصره1: متقاضيان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلي نيز فاقد شرايط مندرج در بندهای فوق (الف ، ب ، ج و د) باشند، مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره2: از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل15سال در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد.
17‏-ارائه گواهينامه مهارتهاي هفتگانه رايانه (ICDL) از سوي پذيرفته شدگان آزمون کتبي رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور اداري ( صرفا بخش حقوقی ) الزامي مي باشد.
18-    قبولی در آزمون :
مراحل استخدامي شامل آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه استخدامی و روانشناختی، تست آمادگي جسماني (صرفاً جهت متقاضيان رده شغلي متصدي حفاظت)، گزينش و معاينات پزشکي، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک مي باشد.
تبصره 1: اعلام قبولی مرحله کتبی در رده شغلی متصدی امور اداری صرفاً براساس نمره مکتسبه و بدون ملحوظ نمودن سهميه جهت مقطع تحصيلی کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام خواهد شد.
تبصره2: آزمون کتبي بصورت چهارگزينه اي بوده و با احتساب نمره منفي (يک سوم) ارزيابي مي گردد (نمره منفي شامل پاسخهاي نادرست و همچنين انتخاب بيش از يک پاسخ به يک سوال مي باشد).
19‏- از توفيق يافتگان مراحل استخدامی فوق، قبل از بکارگيری در بانک، ضمانتنامه بانکي به مبلغ 50.000.000 ريال (صرفاً صادره از بانک ملت ) اخذ مي گردد. 
20‏- حوزه امتحاني داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعيين گرديده و محل برگزاري آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر مي گردد.


روزشمار آزمون استخدامي سال 97


مرحله انجام کارتاريخ
ثبت نام اينترنتياز ساعت 8 صبح تاريخ 97/10/29 لغايت ساعت 24 تاريخ97/11/08
دريافت کارت ورود به جلسه آزموناز تاريخ 97/11/15 لغايت 97/11/16
آزمون کتبيتاريخ 97/11/18
 
مراحل ثبت نام: 
1‏- مراجعه به سايت بانک ملت به نشاني: www.bankmellat.ir
2‏-تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور
3‏-ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عكس 4*3 پرسنلي خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
4‏- پرداخت وجه ثبت نام: متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 600.000 ( ششصد هزار) ريال، اقدام و ساير مراحل ثبت نام را تا دريافت کد رهگيري طي نمايند.
تبصره: با عنايت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعلام می گردد صرفاً متقاضياني که واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در جداول و متن آگهي می باشند، نسبت به ثبت نام و واريز وجه اقدام نمايند.


نكات مهم در ثبت نام: 
1-    قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
2-    ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
3-    مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله از فرايند استخدام، جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.


تاريخ دريافت برگه ورود به جلسه آزمون: 
داوطلبان مي بايست حداکثر تا تاريخ ‏97/‏11/16‏ جهت دريافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سايت ياد شده مراجعه نمايند. بديهي است به همراه داشتن برگه ورود به جلسه، شناسنامه يا کارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
تبصره: داوطلبان مي بايست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود (نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، مدرک تحصيلي، شماره داوطلبي، شماره صندلي) و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مي توانند از طريق قسمت مربوطه در سايت, نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.


تذکرات مهم: 
1‏- آخرين اخبار و اطلاعيه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي بانک به نشاني www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها و فضای مجازی، نخواهد داشت.
2‏- چنانچه پس از توفيق متقاضيان در مرحله كتبي آزمون و بررسي و تطبيق مدارك استخدامي آنان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در هر مرحله از بررسي هاي بعدي از سوي بانك مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در آزمون کتبي و هريك از مراحل استخدامي و يا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانك منتفي خواهد شد و در اين صورت داوطلب 
حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3‏- ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
4‏- چنانچه مشخص شود داوطلبي با دارا بودن مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم جهت رده شغلی متصدی حفاظت ، مدرك تحصيلي بالاتر از ليسانس جهت رده شغلی بانکدار و مدرك تحصيلي بالاتر از فوق ليسانس جهت متصدی امور اداری شركت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
5‏- پس از برگزاري آزمون كتبي، براساس حداکثر تا 3 برابر ظرفيت مورد نياز بانك نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.
توجه خيلی مهم:
اعلام قبولي متقاضيان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مکتسبه همچنين نياز هر شهر، نسبت به بکارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانک هيچ گونه مسئوليتي در قبال بکارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت. 
7‏- هزينه شركت در آزمون، به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد.
8‏- موكداً اعلام مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي مشتمل بر آزمون كتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه استخدامی و روانشناختي، تست آمادگي جسماني (صرفاً جهت متقاضيان رده شغلي متصدي حفاظت)، گزينش و معاينات پزشكي و مطابق نياز تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق توفيق لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
9‏-حوزه امتحاني داوطلبان نيز مطابق استان مورد درخواست تعيين گرديده و از طريق سايت مربوطه قابل رويت مي باشد. 
بانک ملت
اداره کل سرمايه انساني


ثبت نام در آزمون 

داوطلب گرامي، جهت ثبت نام در آزمون لطفا به نكات ذيل توجه فرماييد: 
1- قبل از اقدام به ثبت نام شرايط دعوت به همکاری را بطور كامل و با دقت مطالعه نماييد. 
2- هر داوطلب صرفا مجاز به يكبار ثبت نام مي باشد لذا از ثبت نام تكراري خودداري فرماييد. 
3- قبل از اقدام به ثبت نام، اطلاعات مورد نياز از قبيل كد ملي، كد پستي، آدرس محل سكونت، معدل تحصيلي ، ايميل و . . . را آماده نماييد . 
4- جهت تكميل ثبت نام، لازم است فايل اسكن شده يك قطعه عكس پرسنلي 4*3 با فرمت استاندارد JPG كه حجم آن كمتر از 200 كیلو بايت باشد آماده نماييد. 
5- در صورت تكميل ثبت نام بطور كامل و ذخيره اطلاعات در سيستم، پس از واریز وجه به شما كد رهگيري ارائه خواهد شد. تا کد رهگیری دریافت ننموده اید ثبت نام شما انجام نشده است 
6- كليه پيگيري هاي آتي از طريق كد رهگيري خواهد بود، لذا آنرا يادداشت نموده و بخاطر بسپاريد. 
7- پس از ثبت نام ، لازم است داوطلبان محترم روزانه به سايت مراجعه نموده و از آخرين وضعيت ثبت نام خود اطلاع حاصل نمايند. 
8- در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامي مشخص شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع ابراز نموده است يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد. 
آگهی استخدام بانک ملت 1397
در صورتی که اگهي ثبت نام و موارد فوق را بطور كامل مطالعه نموده اید و واجد شرايط شركت در آزمون مي باشید اینجا را کلیک نمایید

منبع: سامانه ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران
  • آخرین اخبار
  • تهران
  • شهرستان ها
قیمت بلیت پروازهای داخلی در نوروز ۹۸ماجرای مرموز تماس های مشکوک به خانواده‌های قربانیان کشتی سانچیاستعفای معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد پذیرفته شدپاسخ محیط زیست به احتمال تعطیل شدن مدارس در روز سه شنبهاستخدام بانک ملت 97فرد مسلح در بیستون رشت دستگیر شدتیراندازی سارق مسلح در رشتمدارس برخی مناطق کشور به خاطر سرما و بارش برف تعطیل شدمحرمانه‌های فیلترینگروایتی متفاوت از زیرمیزی پزشکاننشست خبری دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوانهاکوپیان: دولت‌مردان به بخش خصوصی اعتماد کنندهمایش خودروهای 206اتحاد فولادی فولادسازان در یک جشنواره ملیمنشا بوی نامطبوع تهران بوی بد تهران از آتشفشان دماوند نیستاعمال محدودیت ترافیکی پایان‌ هفته در محورهای تهران-شمال‌+هواشناسی راه‌هادخترعموهایی با ۵۰۰ فرزنددست‌های جان بخشنسبت به وضعیت مطبوعات، دچار توهم هستیمخرید خدمت سربازی از لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده استشیوه حمایت فولاد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلیآیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص و عضو فقهای شورای نگهبان شدانتقال جنسی ایدز بین زنان 10 برابر شده استموافقت رئیس جمهور برای پرداخت ۲ نوبت «سبد کالا» به مددجویان تاپایان سالخودکشی مدیرعامل یک شرکت حمل و نقل عمومی به خاطر سرقت ۷ میلیاردیلو رفتن عملیات «کربلای۴» از نگاه یک پژوهشگر جنگخبر فوری : تعطیلی مدارس اردبیل شنبه 8 دیدرگذشت بابک فرزاد، مدال آور اصفهانی المپیاد کامپیوتراسم راننده تصادف واژگونی اتوبوس دانشگاه اعلام شدآخرین اسامی کشته شدگان تصادف واژگونی اتوبوسسکته راننده دلیل واژگونی اتوبوس دانشجویان اعلام شداولین نشست شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد برگزار شدحکایت آقای حکایتیآغازحمایت ویژه ازتحقیقات ژن درمانی در کشوراستارمیکر ایرانی
تهران|| پیکر پوران شریعت رضوی به خانه ابدی بدرقه شدتهران| هشتمین جشنواره مد و لباس فجرمدارس فیروزکوه، دماوند، رودهن و پردیس تعطیل شدندوجودآنفلوآنزای خوکی در ایران شایعه استپژوهشگاه رویان قطب درمان ناباروری در غرب آسیامدارس تهران در 21 بهمن تعطیل نیستتهران| نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوبتهران میزبان 5 نمایشگاه بهارهتهران| مصائب سرما در پشتکوهسگ گردانی با مجوز قضایی در تهران ممنوع شدتهران| کشف محوطه باستانی در شهر ریتهران| ویلا نشینی بلای جان دماوندپاسخ محیط زیست به احتمال تعطیل شدن مدارس در روز سه شنبهسه شنبه 2 بهمن 97 | شاخص آلودگی هوا به شرایط ناسالم وارد می‌شودتهران|قاچاق دام بیخ گوش پایتختتهران| ‌پرونده بوی نامطبوع تهران مختومه ‌شددانش‌آموزان فیروزکوه، دماوند و رودهن فردا یک ساعت دیرتر به مدرسه می‌روندتهران| کمبود بیش از 12 هزار کلاس درس در استانتهران| از سینما تا تالار تشریفاتتوسعه متوازن سبب کاهش مهاجرپذیری شهرهای بزرگ می‌شودتهران| برپایی نمایشگاه مصنوعات پلاستیکی در شوشتهران| ساخت واگن‌ها با 30 درصد تولید داخلی انجام می‌شودتهران | نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران تأمین می‌شودتهران| انباشت عظیم "کود انسانی" در جنوب تهرانتهران| نمایشگاه جهیزیه ایرانیمحمدرضا جوادی یگانه،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران شدتصادف امروز سرویس دانش آموزان در خزانه بخاراییفهرست هفته نامه های تهرانتعطیلی مدارس دماوند، رودهن، فیروزکوه و پردیس در مقطع دبستانتعطیلی مدارس پردیس اعلام شدپژوهش علمی در زمینه رنگین کمان بلورهاآخرین اخبار » در تهران دیگر بوی نامطبوع به مشام نمی‌رسد/ بوی بد رفتمنشا بوی نامطبوع تهران بوی بد تهران از آتشفشان دماوند نیستتهران میزبان بارش برف می‌شودآیا فوران آتشفشان دماوند نزدیک است؟
آذربایجان غربی| سهم گسترده کشاورزی از بحران دریاچه ارومیهفارس| دستگیری عوامل فروش گوشت گوسفند مرده در شیرازبوشهر| توجه ویژه به قرآن از نیازهای جامعه استبوشهر| سامانه هوشمند ترافیک شهری، در بوشهر عملیاتی شدبوشهر| واردات 100 قلم کالا توسط مرزنشینان مجاز استبوشهر| اماو اگرهای احیای عمارت ملک بوشهرطرح توریسم بوشهر ۲۰۲۲ عملیاتی شده استبوشهر| حفاری‌های شهر بوشهر هرچه زودتر ساماندهی شوداردبیل| برگزاری جشنواره آدم برفی در شورابیلقم| ادامه روند قاچاق مرموز دامبوشهر| بهره برداری از چهار مدرسه خیرساز در سه روستای استانقزوین| بلاتکلیفی 40 سالهتهران|| پیکر پوران شریعت رضوی به خانه ابدی بدرقه شدکرمانشاه| انتقاد یک جامعه‌شناس از برگزاری جشن‌های نامعقول "طلاق"ایلام| علاج درد بیکاری ایلام با معادنایلام| ۴ هزار ایلامی از اکران فیلم‌های جشنواره فجر استقبال کردندایلام| انتقال زندانیان به زندان جدید ایلام ضروری استایلام| توسعه ملکشاهی الگوی محرومیت‌زدایی کشور می‌شودایلام| راه‌اندازی آزمایشی کارخانه استیل کردگلستان| تولید خمیرکاغذ با کاه و کلشکردستان| تخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجایلام| آبشار زیبای ماهوتهخراسان رضوی| کلینیکهای آموزش جنسی برای زوجین راه اندازی می شودخوزستان| روزهای سیلابی کرخهالبرز| باغشهر سبز دیروز، شهر خاکستری امروزالبرز| گردشگری با ضعف تبلیغات مواجه استالبرز| طرح مطالعاتی آبیاری هوشمند فضای سبز در کرج کلید خوردالبرز| صد در صد اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری به البرز تخصیص می‌یابدالبرز| نایب‌قهرمانی تیم کاراته موسسه رازیتهران| هشتمین جشنواره مد و لباس فجرقزوین| پرورش ماهی سردابیالبرز|چ هوای پاک و آسمان آبی البرز پس از بارش بارانالبرز| آبگرفتگی معابر در نقاط مختلف استان البرزاصفهان| جایگاه نخست اصفهان در گردشگری فرهنگی و تاریخیاصفهان| کلنگ زنی و افتتاح 13 طرح در سفر استاندار به خمینی‌شهر

روزنامه رویداد امروز دوشنبه 29 بهمن 97 پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
بازی سیاسی آمریکا در غزنی افغانستان
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ریاکاری کانادایی در مقابل فرصت طلبی سعودی
ویژه استان ها
آذربایجان غربی| سهم گسترده کشاورزی از بحران دریاچه ارومیهفارس| دستگیری عوامل فروش گوشت گوسفند مرده در شیرازبوشهر| توجه ویژه به قرآن از نیازهای جامعه استبوشهر| سامانه هوشمند ترافیک شهری، در بوشهر عملیاتی شدبوشهر| واردات 100 قلم کالا توسط مرزنشینان مجاز استبوشهر| اماو اگرهای احیای عمارت ملک بوشهرطرح توریسم بوشهر ۲۰۲۲ عملیاتی شده استبوشهر| حفاری‌های شهر بوشهر هرچه زودتر ساماندهی شوداردبیل| برگزاری جشنواره آدم برفی در شورابیلقم| ادامه روند قاچاق مرموز دامبوشهر| بهره برداری از چهار مدرسه خیرساز در سه روستای استانقزوین| بلاتکلیفی 40 سالهتهران|| پیکر پوران شریعت رضوی به خانه ابدی بدرقه شدکرمانشاه| انتقاد یک جامعه‌شناس از برگزاری جشن‌های نامعقول "طلاق"ایلام| علاج درد بیکاری ایلام با معادنایلام| ۴ هزار ایلامی از اکران فیلم‌های جشنواره فجر استقبال کردندایلام| انتقال زندانیان به زندان جدید ایلام ضروری استایلام| توسعه ملکشاهی الگوی محرومیت‌زدایی کشور می‌شودایلام| راه‌اندازی آزمایشی کارخانه استیل کردگلستان| تولید خمیرکاغذ با کاه و کلشکردستان| تخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجایلام| آبشار زیبای ماهوتهخراسان رضوی| کلینیکهای آموزش جنسی برای زوجین راه اندازی می شودخوزستان| روزهای سیلابی کرخهالبرز| باغشهر سبز دیروز، شهر خاکستری امروز