تبلیغات
  • زمان انتشار: 29 مهر 1399, 08:57
  • / کد خبر: 51003

لیست داروخانه های منتخب خراسان شمالی برای توزیع انسولین و داروهای خاص

لیست داروخانه های منتخب خراسان شمالی برای توزیع انسولین و داروهای خاص سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب استان خراسان شمالی (بجنورد ) را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.


آدرس

 

تلفن

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

عنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

میدان کارگر

32742169 

بجنورد

انسولین-تمامی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر اکرامی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

میدان شهید

32721398 

بجنورد

انسولین-تمامی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

ولیعصر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چهرراه مخابرات-ابتداي خیابان شریعتی جنوبی

32228023 

بجنورد

انسولین-تمامی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دارالشفا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شریعتی جنوبی-کوچه دکتر حکمتی

32229220 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

ایزان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شریعتی جنوبی-کوچه دکتر حکمتی

32232994 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر محقر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شریعتی جنوبی-کوچه دکتر حکمتی

32210013 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر حکمتی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

میدان شهید-نبش کوچه گرایلی

32222055 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر جاویدي

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان فردوسی-جنب کوچه عدالت

32247822 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

فردوسی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

میدان شهید-ابتداي خیابان طالقانی شرقی

32721473 

بجنورد

برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر سعادت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان طالقانی غربی-نبش کوچه گرمه اي

32224250 

بجنورد

برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر محمدزاده

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

کوچه مرتضوي-جنب درمانگاه شفا

32225659 

بجنورد

برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر ریحانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

طالقانی غربی 29

32225577 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر آتش بیگ

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

آدرس

 

تلفن

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

عنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

چهارراه 17 شهریور

32229386 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر وکیلی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چهارراه مخابرات

32222993 

بجنورد

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر صالحی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

کلینیک تخصصی بیمارستان امام علی

33151303 

بجنورد

شیمی درمانی و پیوندي-خاص-انسولین-تمامی داروهاي کمیاب-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر نیکوزاده

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چهارراه مخابرات-رو به روي سینما قدس

32233697 

بجنورد

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر قره چورلو

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

    

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر انارکی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان طالقانی غربی-رو به روي سینما قدس

32224550 

بجنورد

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر همایونی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

ابتداي خیابان شریعتی جنوبی

32226222 

بجنورد

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر رعنا تفضلی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-نرسیده به چهارراه خیام

36225909 

شیروان

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر اسماعیل زاده

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-جنب بانک تجارت

36222596 

شیروان

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر داوودي

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام خمینی-رو به روي بانک رفاه

36223245 

شیروان

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر شجاعی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-کوچه امام رضا 3

36226323 

شیروان

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر برزگر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شفا-جنب آزمایشگاه دکتر رضوانی

36229957 

شیروان

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

شفا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-ابتداي کوچه خیام

36222780 

شیروان

انسولین-برخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر محمدیان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام خمینی-نرسیده به جامی شمالی

36224390 

شیروان

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر کریمیان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-جنب بیمه ایران

36230680 

شیروان

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر محمدي اوغاز

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان امام رضا-پاساژ شهرداري

36221777 

شیروان

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر اعظم فلاح

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شهید موفق

  

فاروج

انسولین وبرخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر میهن پرست

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شهید موفق

  

فاروج

انسولین وبرخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر ناظمی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان شهید بهشتی-پاساژرضایی

32276455 

جاجرم

انسولین وبرخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر علیرضا فلاح

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

میدان امام خمینی

32273181 

جاجرم

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر فتحی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان ناطق

32505626 

گرمه

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر عسگري

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خیابان ناطق

3253252 

گرمه

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر اشتهاري

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 
 
 

آدرس

 

تلفن

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

عنوان سازمان(نام دانشگاه متبوع)

بلوار شهید بهشتی-نرسیده به کوچه برق

32925656 

آشخانه

انسولین وبرخی داروهاي کمیاب و سهمیه اي-ریتالین

شبانه روزي

داروخانه خصوصی

دکتر دروکی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بلوار شهید بهشتی-جنب درمانگاه فرهنگیان

  

آشخانه

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر طالبی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بلوار شهید بهشتی

  

آشخانه

انسولین

روزانه

داروخانه خصوصی

دکتر شهریاري

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 32928838 

آشخانه

انسولن-داروهاي بیمارستانی

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان پورسینا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 32276001 

بجنورد

انسولین-فاکتورهاي 

انعقادي-داروهاي پیوندي و خاص

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان جوادالایمه

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 3151 

بجنورد

داروهاي بیمارستانی و سانتر کرونا

نیمه وقت صبح

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان امام حسن

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 32297010 

بجنورد

داروهاي بیمارستانی-سانتر تروما و جراحی

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان امام علی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 32240086 

بجنورد

انسولین-فاکتورهاي انعقادي

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان امام رضا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 32236551 

بجنورد

داروهاي بیمارستانی- سانتر زنان

نیمه وقت صبح

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان بنت الهدي

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 36224012 

شیروان

فاکتورهاي انعقادي-داروهاي پیوندي و خاص

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 31520000 

شیروان

داروهاي بیمارستانی-سانتر کرونا

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان هاشمی رفسنجانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 36425570 

فاروج

داروهاي بیمارستانی

شبانه روزي

بیمارستانی دولتی بستري

داروخانه بیمارستان شهداي فاروج

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 


اخبار مرتبط

ارسال دیدگاه

شما هم دیدگاه خود را بیان کنید

عکس خوانده نمی‌شود
دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است. 0
مدیا سنتر رویداد ایران اینستاگرام رویداد ایران

روزنامه رویداد امروز پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ پخش زنده بازار ارز و سکه جدول لیگ
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
روابط عمومی و جهش تولید
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
افغانستان سازی عراق و شعارهای دروغین دموکراسی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
قاسم سلیمانی؛ از سردار امنیت تا نماد وحدت ملی
ویژه استان ها
هر شب حدود ۷۰۰۰ تردد غیرمجاز در مشهد ثبت می‌شودمعاون استاندار قزوین: ۱۲۷۱ مجوز تردد در استان قزوین صادر شداز شنبه شاهد نتایج قرنطینه خواهیم بود/ نگران صف های خرید هستیمتعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های همدان با شیب ملایمی کاهشی شده استوضعیت ابتلای مسافران به کوید ۱۹ قبل از صدور بلیت در استان خراسان جنوبی کنترل می‌شودجمع‌آوری ۴۶۰ خودروی فرسوده رها شده در شهر اصفهانپرتقال به علت صادرات بی رویه گران شدتک رقمی شدن فوتی‌های کرونا در یزدکاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مسافران اتوبوسرانی در مشهدچرا پرورش شترمرغ پرسودترین فعالیت حوزه دامی خراسان رضوی است؟فراخوان چهارمین دوره جشنواره شهروندی عکاسی پاییز برگ ریزكارگر توانمند فضای سبز شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران«حذف فرماندهان موثر» سیاست دشمن برای تضعیف حشدالشعبیبسیج فرهنگی هرگز فرسوده نخواهد شدقیمت آپارتمان‌های کوچک در شهر تهراندلیل اصلی ابتلا به کرونا در بابل چیست؟جریمه خودروهای دارای مجوز در طرح اعمال محدودیت‌های کرونایی اصلاح می‌شودفاز سوم خط ۱ مترو تبریز یک هفته تعطیل است۹۰ درصد ترددهای شبانه کاهش پیدا کرد/اعمال جریمه برای متخلفانی که طرح منع تردد را نادیده گرفته‌اندافزایش قیمت تخم مرغ صحت ندارد/ هر کیلو تخم مرغ ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومانرکود کرونایی در ۱۳۷ مهدکودک استان سمنان/ مالکان همراهی کنندزلزله مراوه‌تپه خسارتی نداشت/ گروه‌های ارزیاب در منطقه هستندصدور دستور توقف ساخت بنا در حریم تاریخی پل خواجوشرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری به بیمه‌شدگان مبتلا به کروناوعده‌های پوچ دولت و بازار بی‌رونق پوشاک/ درب کارگاه‌ها تخته شد